O projektu
"Sbírky Městského muzea Česká Třebová ONLINE"

Cílem projektu Sbírky Městského muzea Česká Třebová ONLINE je zpřístupnit nejširší veřejnosti digitalizované sbírkové předměty ze sbírky spravované Městským muzeem Česká Třebová.
Při přípravě tohoto projektu Městské muzeum Česká Třebová využilo zkušeností Regionálního muzea v Litomyšli (RML) s problematikou webové prezentace digitalizovaných sbírkových předmětů a převzalo systém užívaný právě v RML. Autorem ideového návrhu aplikace je Mgr. René Klimeš, ředitel Regionálního muzea v Litomyšli. Za poskytnutí bezplatné licence k užití systému Městské muzeum Česká Třebová touto cestou Regionálnímu muzeu v Litomyšli děkuje.

Jako první byl v roce 2014 digitalizován fond obrazů a grafik, který je často badatelsky vytěžován. Zveřejnění tohoto fondu však limituje autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů). Badatel proto najde ve zveřejněném katalogu výtvarného umění informace o všech předmětech z uvedené sbírky, reprodukce je však připojena pouze k těm autorským dílům, která jsou již dle zákona volná nebo těm, k jejichž zveřejnění se podařilo uzavřít licenci. Všechna díla pak může badatel studovat v digitální podobě ve studovně muzea. Věříme, že i v této okleštěné podobě budou informace pro zájemce z řad laické i odborné veřejnosti přínosem.

V následujícím roce budeme pokračovat v digitalizaci a webové prezentaci dalších sbírkových fondů.

Projekt "Digitalizace a webová prezentace sbírky obrazů a grafik MM Česká Třebová" vznikl za finanční podpory Pardubického kraje z programu Podpory preventivní péče o sbírky muzeí a galerií Pk na rok 2014.